Bod č.59.:

MAJ/1 - Směna pozemku p. č. 1325/2 a p. č. 816/141 k. ú. Doubravka ve vl. ZKD Plzeň za pozemek p. č. 816/105 k. ú. Doubravka v majetku města Plzně a zřízení služebnosti pro veř. osvětlení na části pozemku p. č. 816/105 k. ú. Doubravka.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.4 (Geometrické plány)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:180 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX