Bod č.64.:

MAJ/6 - Výkup spoluvlastnického podílu státu ve výši 24/312 k celku pozemku parc. č. 554, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:185 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX