Bod č.56.:

PROM/13 - Ponechání části pozemku p. č. 714/16 v k. ú. Lhota u Dobřan v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (modrá mapa)
Příloha č.5 (letecká mapa)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:177 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX