Bod č.52.:

PROM/9 - Prodej nově vzniklých pozemků geometricky oddělených z pozemku p. č. 3767, v k. ú. Bolevec, společnosti PROPERTY ŽLUTICKÁ PLZEŇ s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (majetek města)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (geometrický plán se zákresem služebnosti )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:173 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX