Bod č.50.:

PROM/7 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 667/36, a zřízení služebnosti k nově vzniklému pozemku p. č. 667/36 a pozemku p. č. 667/20, vše v k. ú. Radčice u Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:171 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX