Bod č.54.:

PROM/11 - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2020/003811 - přijetí finanční částky v souvislosti se změnou využití části pozemku p. č. 2139/39 v k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.2 (situace )
Příloha č.3 (majetek města)
Příloha č.4 (letecký snímek )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:175 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX