Bod č.25.:

ŘTÚ/12 - Rozhodnutí ve věci prominutí části nájemného spol. Klépierre Plzeň, s.r.o. užívající nemovitosti na základě nájem. smluv s městem Plzeň, za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost nájemce vč. čestného prohlášení)
Příloha č.2 (zápis Finanční komise RMP ze dne 19. 1. 2021)
Příloha č.3 (zápisy KNM RMP )
Příloha č.4 (katastrální mapa s vyznačením předmětu nájmu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:149 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX