Bod č.33.:

ŘTÚ/11 - Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se Západočeským muzeem v Plzni, příspěvkovou organizací

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace)
Příloha č.2 (Dohoda o technických podmínkách č. 2020/006819)
Příloha č.3 (Zákres)
Příloha č.4 (Rozhodnutí ÚMO3/47069/20/RO ze dne 15. 12. 2020)
Příloha č.5 (Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání veřejné podpory)
Příloha č.6 (Faktura za vyblokovaná parkovací místa)
Příloha č.7 (Předávací protokol)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:314 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX