Bod č.67.:

MAJ/4 - Výkup spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 863/23 v k. ú. Valcha do majetku města Plzně od 6 fyzických osob

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (koordinační výkres k úpravě ulice Prosincová)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:347 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX