Bod č.69.:

MAJ/6 - Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p. č. 985/1, k. ú. Plzeň, od fyzické osoby zaps. na LV č. 39986 do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 138/2014 a ZMP č. 243/2015)
Příloha č.2 (Snímky z kat. mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:349 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX