Bod č.65.:

MAJ/2 - Směna nově vzniklého pozemku parc. č. 7079/24 v k. ú. Plzeň za pozemek parc. č. 447 zaps. na LV č. 507 pro k. ú. Doudlevce, mezi městem Plzní a Římskokatolickou farností Plzeň – Bory

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Snímky z KM)
Příloha č.3 (Geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:345 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX