Bod č.66.:

MAJ/3 - Směna části pozemku p. č. 266/5 za část městského pozemku p. č. 267/3, oba v k. ú. Červený Hrádek u Plzně, mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na LV č. 1037 pro k. ú. Červený Hrádek

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 4)
Příloha č.3 (geometrické plány vč. návrhu na oddělení pozemku pro chodník a směnu)
Příloha č.4 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:346 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX