Bod č.70.:

MAJ/7 - Využití/nevyužití předkupního práva statutárního města Plzně na odkoupení nemovité věci – stavby bez č. p./č. e., rod. rekreace, zaps. na LV č. 9084 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka vč. kupní smlouvy)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, orientač. tur. mapa.)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:350 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX