Bod č.78.:

EVID/8 - Projednání souhlasu s demolicí stavby na pozemku p. č. 492/1, k. ú. Doudlevce, v Luftově zahradě v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Letecký snímek, modrá mapa se zákresem předmětu demolice)
Příloha č.2 (Dokumentace bouracích prací)
Příloha č.3 (Vizualizace nového zahradního domku)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:358 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX