Bod č.14.:

OSI/1 - Změna umístění retenční nádrže ID 75 v Generelu odvodnění města Plzně

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zákres změny umístění RN ID 75)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:371 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX