Bod č.76.:

MAJ/14 - Výkup pozemku parc. č. 9/13 v k. ú. Doubravka dotčeného stavbou „Rekonstrukce obratiště trolejbusů a autobusů MHD v Plzni – Doubravce“ od společnosti CETIN a.s. a zřízení služebností

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (situace „Přestupní uzel Doubravka“)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:434 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX