Bod č.73.:

MAJ/11 - Směna pozemků v k. ú. Skvrňany mezi městem Plzní a společností IKO stavby s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (studie „Obytný soubor Skvrňany“)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:432 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX