Bod č.90.:

MAJ/28 - Využití/nevyužití předkupního práva na bezúplatný převod nemovité věci – stavby (zděné stáje) č.e. 1767, jiná stavba, zaps. na LV č. 10840 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka vč. darovací smlouvy)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP ze dne 20. 10. 2021)
Příloha č.3 (historie případu)
Příloha č.4 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek a orient. tur. mapa)
Příloha č.5 (rozsah výpůjčky č. 2007/005067)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:448 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX