Bod č.74.:

MAJ/12 - Směna části městského pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Lobzy za pozemek parc. č. 2410/2 v k. ú. Doubravka, mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na LV č. 234 pro k. ú. Doubravka.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usn. RMO Plzeň 4 č. 0026/21 ze dne 3. 3. 2021)
Příloha č.3 (situace vč. zákresu variant řešení)
Příloha č.4 (studie (Park sv. Jiří))
Příloha č.5 (snímky z KM - modrá mapa, letec. snímek k. ú. Lobzy a k. ú. Doubravka)
Příloha č.6 (geometrický plán č. 1279-59/2021)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX