Bod č.81.:

MAJ/19 - Výkup spoluvlastnického podílu státu 1/20 k celku pozemku parc. č. 890, k. ú. Skvrňany, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:439 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX