Bod č.49.:

PROM+FIN/7 - Zvýšení základního kapitálu společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. nepeněžitým vkladem a změna její zakladatelské listiny

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zpráva jednatele ČP, s.r.o., adresovaná RMP VH ze dne 2. 11. 2021 včetně Rozhodnutí jednatele společnosti)
Příloha č.2 (Nové znění zakladatelské listiny ČP, s.r.o. (čistopis) )
Příloha č.3 (Poslední znění zakladatelské listiny ČP, s.r.o., ze dne 25. 3. 2019 s vyznačenými změnami)
Příloha č.4 (Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti ) (*)
Příloha č.5 (Prohlášení o vnesení nemovité věci ) (*)
Příloha č.6 (Předávací protokol o předání movité věci )
Příloha č.7 (Stanovisko TÚ MMP vč. příloh)
Příloha č.8 (Prohlášení o zřízení služebností)
Příloha č.9 (GP – Vejprnická)
Příloha č.10 (GP – E. Beneše)
Příloha č.11 (Majetek města)
Příloha č.12 (Letecké snímky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:408 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX