Bod č.56.:

PROM/14 - Prodej částí pozemků p. č. 8461/1, p. č. 8461/2, p. č. 8461/3 a p. č. 8462/19, vše v k. ú. Plzeň, společnosti CRANIUM FUNDI s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace - vizualizace)
Příloha č.2 (situace - vyznačení plánovaných staveb vč .TDI)
Příloha č.3 (situace - regulační prvky)
Příloha č.4 (situace - uliční čára)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP vč. příloh)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (majetek města)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:415 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX