Bod č.59.:

PROM/17 - Ponechání pozemku p. č. 2035/1 v k. ú. Plzeň v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP vč. přílohy a fotodokumentace)
Příloha č.3 (stanoviska MO P2)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:418 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX