Bod č.43a.:

RadS/1 - Elektronická dražba

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - dražební vyhláška)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - katastrální mapy – modrá mapa se zákresem pozemku, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:402 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX