Bod č.47.:

PROM/8 - Prodej částí pozemků p. č. 5286, p. č. 5283/1, p. č. 5259/1, vše v k. ú. Plzeň, společnosti Office centre Plzeň s.r.o. za účelem výstavby bytového domu

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:500 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX