Bod č.4.:

FIN/1 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2021

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (DZÚ - Plnění rozpočtu)
Příloha č.2 (DZÚ - Přehled operací finančního vypořádání)
Příloha č.3 (DZÚ - Přehled zdrojů a potřeb účelových fondů MO)
Příloha č.4 (DZÚ - Přehled hospodaření MŠ)
Příloha č.5 (DZÚ - Přehled vyúčtovaných poskytnutých dotací z rozpočtu MO)
Příloha č.6 (DZÚ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města)
Příloha č.7 (ZÚ - Rozvaha)
Příloha č.8 (ZÚ - Výkaz zisku a ztráty)
Příloha č.9 (ZÚ - Zpráva o průběhu inventarizace)
Příloha č.10 (usnesení FV ZMO z 6.4.2022) - dokument je neveřejný
Příloha č.11 (usn. RMO č. 0069/22 ze dne 13.4.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX