Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 8. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 31.1.2024 od 14:00 hodin

Zpět na přehled Stáhnout zápis ze zasedání
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO 3 Stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO Plzeň 3, za výkon funkce členů výborů, komisí
Mgr. Procházka
4
45. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – vratka místního poplatku za provozování jiného technického zařízení z let 2010 a 2011 na základě Rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 10 Afs 541/2021-46
Mgr. Ondřej Ženíšek
5
46. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za listopad 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu města Plzně určených pro Městskou policii Plzeň na projekt prevence kriminality "Dny s policií“ 2024
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
Přehled rozpočtových opatření schválených RMO 3 za období prosinec 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2024.
Mgr. Pavel Šrámek
9
Pojmenování ulic v k. ú. Radobyčice
Mgr. David Procházka
10
Zpráva o činnosti KV ZMO 3, předložená na 8. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
11
Informativní zprávy předložené na 8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
12
Různé
13
Závěr
Pracuji...